Privacy Policy

Privacy Policy
 • Beleid van Vijverberg Fietsen t.a.v. uw persoonlijke gegevens. (Privacy Policy)

  Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?
  Het liefst registreren wij zo min mogelijk persoonlijke gegevens van u. Maar soms is dit noodzakelijk vanwege praktische en organisatorische redenen.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Vijverberg Fietsen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
  Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Vijverberg Fietsen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  - Administratieve doeleinden
  - Communicatie over de opdracht
  - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  - De overeengekomen opdracht; de gegevens die wij van u vragen, zijn afhankelijk van de inhoud van deze opdracht.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vijverberg Fietsen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  - Voorletters en achternaam
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Geboortedatum
  - Geslacht
  - Bankrekeningnummer (IBAN)

  Uw persoonsgegevens worden door Vijverberg Fietsen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.

  Daarnaast worden de gegevens van uw (nieuwe) fiets gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Dit om als bedrijf met de juiste gegevens te kunnen schakelen naar u als klant, de fabrikant en/of verzekeraar.

  Verstrekking aan derden
  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  - De verzorging van garantie m.b.t. uw nieuwe (elektrische) fiets
  - De verzorging van diefstal- en/of schadeverzekering m.b.t. uw nieuwe fiets
  - De levering van onderdelen, noodzakelijk voor het onderhoud aan uw fiets
  - Het verwerken van de financiele administratie

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn hierover uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Vijverberg Fietsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  - Alle personen die namens Vijverberg Fietsen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  Rechten omtrent uw gegevens
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om een klacht te kunnen oplossen en er samen met u uit te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als Vijverberg Fietsen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op!!

  Contactgegevens

  Peter en Marja Vijverberg
  Vijverberg Fietsen
  Hoofdstraat 20
  2678 CK De Lier
  0174 511144
  info@vijverbergfietsen.nl

Ben je van plan een elektrische fiets aan te schaffen?

Vraag dan gratis een demo aan en probeer verschillende elektrische fietsen.

Demo aanvragen

Vijverberg Fietsen De Lier

Kwaliteit en vakmanschap staan bij ons voorop! Kom langs in onze winkel

Fiets via het werk aanschaffen

Wilt u uw fiets via het werk aanschaffen? Vraag uw werkgever hoe zij dit op factuur vermeld willen hebben. Wij zorgen dat het factuur volledig in de administratie past.

Fietsverzekering

Wilt u uw nieuwe fiets verzekeren tegen diefstal, schade en/of pechhulp? Dat kunnen wij voor u regelen bij verzekeraar Enra. Neem contact met ons op voor advies hierover

Neem contact op
Bovag
Batavus
Sparta
Alpina
Cortina
Loekie
RIH
Puky